ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับสมาชิกสมาคม
(Privacy Notice for Association Members)
สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (“สมาคม”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาคมจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 1. คำนิยาม

คำศัพท์

ความหมาย

สมาคม

      สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย 

      Thai Personal Data Protection Auditors and Consultants Association (TPDPA)

บุคคล

      บุคคลธรรมดาที่ยังไม่ถึงแก่กรรม

ประมวลผล

      กระบวนการดำเนินการใด ๆ หรือชุดของการดำเนินการที่กระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล จะโดยวิธีการแบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดโครงสร้าง การประยุกต์ การแก้ไข การกู้คืน การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยด้วยการส่ง การเปิดเผยด้วยการเผยแพร่หรือเข้าถึงได้โดยวิธีอื่นใด การรวมข้อมูล การจำกัด การลบหรือทำลาย เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล 

      ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล IP Address Cookie ID  Log File เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

      ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้นและไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น สมาคม สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

      บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

      บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

      บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสมาคมแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คำจำกัดความอื่น ๆ  

      ในกรณีที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้นิยามไว้ คำนิยามให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับใคร

สมาชิกสมาคม หมายความรวมถึง

2.1 บุคคลธรรมดาผู้ใช้บริการของสมาคม ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคม ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมาคม สมาชิกในอดีต สมาชิกปัจจุบัน ผู้ที่อาจจะเป็นสมาชิกสมาคมในอนาคต

2.2 พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เคยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ที่อาจจะเป็นพนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ในอนาคต

2.3 ผู้แทน บุคคลผู้มีอำนาจ บุคคลผู้รับมอบอำนาจ คณะกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้ติดต่อประสานงาน ผู้สมัครกรรมการ รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมหรือสมาชิกของสมาคม เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการ ตัวแทนของนิติบุคคล ผู้ติดต่อของนิติบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมหรือสมาชิกของสมาคม เป็นต้น

2.4 ผู้ใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

2.5 บุคคลธรรมดาที่สมาคมได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา เช่น ผู้ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมหรือสมาชิกของสมาคม เป็นต้น

โดยบุคคลในข้อ 2.1 – 2.5 ต่อไปจะเรียกว่า สมาชิก ท่าน หรือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมประมวลผล

สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่าน โดยอาจแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

 

ประเภทของข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลที่สมาคมประมวลผล

ข้อมูลส่วนตัว

เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ วันเดือนปีเกิด ชื่อสมาคม ชื่อบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา รูปถ่าย ลายมือชื่อ รายละเอียดข้อร้องเรียน เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ

เช่น ที่อยู่ทางทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ไลน์ไอดี หรือข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกโดยทางราชการ

เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หนังสือรับรองสมาคม (ที่ระบุรายชื่อกรรมการสมาคม) หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน

เช่น เลขบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคาร ข้อมูลพร้อมเพย์ รายละเอียดการจ่ายเงิน
เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

ข้อมูลบุคคลที่สาม

เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูล ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
คู่สมรส บุตร เป็นต้น

ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์

เช่น ข้อมูลคุกกี้ (Cookie) เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ล็อก (Log) วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชม ข้อมูลพิกัดการใช้งาน ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ข้อมูลภาพและเสียง

เช่น รูปภาพ ข้อมูลภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวของท่าน ที่อาจเก็บรวบรวมได้จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือกล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ของภายในอาคารสำนักงาน สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสมาคม ในงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น เป็นต้น 

ข้อมูลอื่น ๆ

เช่น ข้อมูลพฤติกรรม ทักษะความสามารถ ทัศนคติ

 

กรณีสมาคมได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนในการก่อนิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับสมาคมข้อมูลที่ได้รับอาจจะมีข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) สมาคมไม่มีนโยบายจัดเก็บจากท่าน ยกเว้นกรณีที่สมาคมได้รับความยินยอมหรือมีฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผล ทั้งนี้ สมาคมจะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต

สมาคมอาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสมาคม เช่น บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งสมาคมใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โปรดแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลที่สามและขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจำเป็น เว้นแต่ว่ามีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่สมาคมไม่ต้องขอความยินยอม

สมาคมจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี หรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ หากสมาคมทราบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่น สมาคมจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่สมาคมทราบ

 

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านกระบวนการ ดังนี้

4.1 ข้อมูลที่ท่านให้กับสมาคมโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในการสมัครใช้บริการ สมัครสมาชิก เอกสารประกอบต่าง ๆ คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น คำขอใช้บริการหรือคำขอข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบริการของสมาคม ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ข้อมูลที่ใช้สมัครลงทะเบียนสร้างบัญชีการใช้งาน (Account) หรือ โปรไฟล์ (Profile) กับสมาคม ทั้งทางช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ข้อมูลที่ท่านติดต่อกับสมาคมไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนังสือหรือการสนทนารวมถึงภาพและเสียง ข้อมูลที่ท่านให้กับสมาคมผ่านการทำแบบสำรวจ การให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น

4.2 ข้อมูลที่สมาคมจัดเก็บอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าใช้บริการผ่านระบบของสมาคมหรือเข้าชมเว็บไซต์ของสมาคมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สมาคมอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกัน

4.3 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกหรือข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้ เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล (Data Providers) หน่วยงานหรือสมาคมหรือสมาคมหรือสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของท่าน เป็นต้น

4.4 ข้อมูลที่ท่านร่วมทำกิจกรรมกับสมาคม เช่น กิจกรรมทางการตลาด การประกวด การจับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรืองานแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของสมาคม คู่ค้า และ/หรือพันธมิตรที่ร่วมทำกิจกรรมกับสมาคม หรือสมาคมมอบหมายหรืออนุญาตให้ทำกิจกรรมดังกล่าว เป็นต้น

 

 1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ที่สมาคมดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมาคมอาจอาศัยหรืออ้างฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้  

5.1 วัตถุประสงค์ที่สมาคมดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความยินยอม เช่น เพื่อการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เพื่อทำการตลาดและการติดต่อสื่อสาร การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอสิทธิพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริการจากสมาคม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สมาคมไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

5.2 วัตถุประสงค์ที่สมาคมดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นโดยสมาคมอาจอาศัยหรืออ้าง

(1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

(2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของสมาคม

(3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมและของบุคคลภายนอก

(4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ

(5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

นอกจากนี้ สมาคมยังอาศัยฐานการประมวลผลข้างต้นหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี เช่น

(1) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้

(2) การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

(3) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(4) เป็นการจำเป็นที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ

(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์

(ข) ประโยชน์ด้านการสาธารณสุข

(ค) การคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม

(ง) การศึกษาวิจัย

(จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีฐานทางกฎหมายรองรับตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของสมาคม เช่น การทำกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประสานงานการทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน การสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เป็นต้น
 2. เพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการภายในสมาคม เช่น การรับสมัคร การสรรหา การประเมินคุณสมบัติ การบริหารความเสี่ยง การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
 3. เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา และการดำเนินการใด ๆ หลังจากที่ท่านเข้าทำสัญญาแล้ว รวมถึงการจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างสมาคมกับท่าน เช่น การทำใบเสนอราคา (Quotation) การให้บริการดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ การดำเนินการรับรองมาตรฐาน การจัดทำรายงาน การปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการดำเนินการอื่นใด ที่เป็นไปตามสัญญาบริการของสมาคมเป็นต้น
 4. เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านและเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน การคืนเงิน การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ เพื่อดำเนินการและติดตามผลการให้บริการของสมาคม รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรม
 5. เพื่อแจ้งข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สาม และบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา
 6. เพื่อดำเนินการติดต่อ สื่อสาร ลงทะเบียน หรือยืนยันตัวตนของท่านในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆของสมาคม
 7. เพื่อดำเนินการบันทึกภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวของการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น
 8. เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายงานหรือเผยแพร่การอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆของสมาคมในช่องทางต่าง ๆ ต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของสมาคม เครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นต้น
 9. เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายงานหรือเผยแพร่การอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆของสมาคมต่อท่านหรือองค์กรของท่าน รวมถึงแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ท่านหรือองค์ของท่านอาจจะสนใจ
 10. เพื่อดำเนินการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมทั่วไปและแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน
 11. เพื่อติดต่อและสื่อสาร ประสานงาน ให้บริการ การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับบริการของสมาคมให้แก่ท่าน และเพื่อประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสมาคมให้เป็นปัจจุบัน
 12. เพื่อนำเสนอข้อมูลทางการตลาด การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับบริการของสมาคมให้แก่ท่าน และเพื่อประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสมาคมให้เป็นปัจจุบัน 
 13. เพื่อจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นคำถาม คำขอ คำติชม ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การแจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน และสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของสมาคม
 14. เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองตัวตนของท่าน
 15. เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์เชิงการวิจัยหรือสถิติ เช่น การจัดทำแบบสำรวจทางสถิติ การศึกษาวิจัย การการออกแบบหลักสูตรการอบรม การปรับปรุงการให้บริการของสมาคม
 16. เพื่อการบริหารจัดการด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การทำแคมเปญทางการตลาด วิเคราะห์ การพัฒนาบริการ การติดต่อลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำหรือนำเสนอบริการ การจัดการด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 17. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมความสัมพันธ์และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 18. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล คู่ค้า พันธมิตร บริษัท สมาคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 19. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการตรวจสอบสมาคม(ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก)
 20. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 21. เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกันความเสี่ยง หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอื่น
 22. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การตอบสนองการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ
 23. เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายภายในและกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆเช่น การดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด การขอใบอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด การประสานงาน การติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน การร้องเรียน การป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การใช้สิทธิตามกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาคมอาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ สมาคมไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดยสมาคมอาจไม่สามารถเสนอบริการหรือสิทธิประโยชน์ของสมาคมบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส ในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่สมาคมหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองอาจตกอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเช่นกัน สมาคมจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

ประเภทผู้รับข้อมูล

รายละเอียด

6.1 บุคคลภายนอก

      สมาคมอาจว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการแก่สมาคม โดยสมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

1. ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านดิจิทัล 

2. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า

3. ผู้ให้บริการการตรวจสอบบัญชี

4. ผู้ให้บริการด้านการอบรมสัมมนา

5. ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวน์ 

6. ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ 

7. ผู้ให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูป

8. ผู้ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. บริษัท คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด

10. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

11. สมาคมหรือสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

6.2 หน่วยงานของรัฐหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

      ในบางกรณี สมาคมอาจจะจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่สมาคมมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของสมาคม สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน จัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

 

 1. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคม สมาคมจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary Cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่น ๆ จะทำให้สมาคมสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

โดยปกติ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่า ท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด 

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน ตามประวัติกิจกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของสมาคม ข้อมูลที่รวบรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของสมาคม ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน สมาคมจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย 

 

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

8.1 สมาคมอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างสมาคมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือขอความยินยอมจากท่าน

8.2 สมาคมอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้ในคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบคลาวด์ (Cloud) ที่ให้บริการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ สมาคมจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และสมาคมจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

8.3 กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ สมาคมจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสมาคมจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 

 1. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9.1 สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับ เช่น เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีตามอายุความของกฎหมาย เป็นต้น

9.2 สมาคมจะยังดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป แม้ว่าท่านจะยุติความสัมพันธ์กับสมาคม เท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือทำการเก็บในรูปแบบที่ทำให้ระบุตัวบุคคลไม่ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น “การทำข้อมูลนิรนาม” (Anonymous Data) เป็นต้น

9.3 สมาคมจะดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นการถาวร หรือโดยประการอื่นเพื่อจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อสมาคมต้องปฏิบัติตามคำขอของท่านให้สมาคมทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

10.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสมาคม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เช่น สิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงได้จากสมาคม หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่านจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้สมาคมทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงขอให้สมาคมเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของสมาคม

ทั้งนี้ สมาคมอาจปฏิเสธคำขอของท่าน หากการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือสมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

10.3 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมาคมได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และมีสิทธิขอให้สมาคมส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค หรือเหตุอื่นที่กฎหมายกำหนด  

10.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน สมาคมจะยังคงดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่สมาคมสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย 

10.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าสมาคมหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่สมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว 

10.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่สมาคมอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่สมาคมหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้สมาคมระงับการใช้แทน

10.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอให้สมาคมแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10.8 สิทธิร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของสมาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อสมาคม โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 15 ของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาคมได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสมาคมได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสมาคมมีสิทธิและดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตอบรับเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอหรือปฏิเสธคำขอของท่าน ทั้งนี้ สมาคมขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายกำหนด เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากสมาคมปฏิเสธคำขอข้างต้น สมาคมจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย 

 

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบุคลากรของสมาคมและบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของสมาคมได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measures) มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measures) รวมถึงมาตรการเชิงกายภาพ (Physical Measures) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยสมาคมได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากสมาคมประมวลผลข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ สมาคมได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากสมาคมมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่สมาคมกำหนด รวมถึงข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมมีการดำเนินการทบทวน ปรับปรุงขั้นตอน และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และให้การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและความพร้อมใช้งานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการในการปกป้อง การสูญหายและการเก็บรวบรวม การเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 1. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ในการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของสมาคม อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ สมาคมไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าวและอยู่ภายใต้ประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านี้ สมาคมขอให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตามประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นแยกต่างหากจากของสมาคม 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ

ตามที่สมาคมได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับสมาคม ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับสมาคม ในฐานะสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการของสมาคม หรือฐานะอื่น ๆ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ สมาคมขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสมาคมจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ทางสมาคมได้ทำการจัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น 

สมาคมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านหรือกฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ 

หากสมาคมจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการเก็บรวบรวมและใช้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ สมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัว 

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้สมาคมเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับสมาคมก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ โดยติดต่อสมาคมโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว สมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ สมาคมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ 

 

 1. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผล การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[email protected]

สถานที่ติดต่อ

สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

เลขที่: 125/55 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 12 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ท่านรับทราบและตกลงให้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น