สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล International Data Privacy Day ปี 2567

⚠ เรื่องจริงเกี่ยวกับ PDPA ‼️ คนไทยรู้ว่ามี 87% แต่เข้าใจดีเพียงแค่ 3%
สรุปผลสำรวจพบว่าประชาชนกว่า 87% รู้ว่ามี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, 6% เคยศึกษาข้อมูล, 3% มีความเข้าใจดี และ 2% ไม่ทราบเลย
PDPA Thailand และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) และพันธมิตร ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME Thai), สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย, สมาคมการค้าดิจิทัลไทย และ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) รวมเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล International Data Privacy Day ปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-25 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆ กว่า 6,000 คน โดยมีคำถามที่น่าสนใจ ดังนี้
1. เพศ
2. ช่วงอายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. ที่อยู่
6. พร้อมเปิดเผยข้อมูลของตนเองต่อไปนี้ในผ่านกิจกรรมใด
7. กิจกรรมใดที่ทำให้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล
8. พิจารณาการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น
9. คิดว่าความเสี่ยงแบบใดที่กังวลมากที่สุด จากการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
10. คิดว่าข้อมูลสามารถเปิดเผยแก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้หรือไม่
11. ตระหนักว่ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการใดบ้างตามกลุ่มต่างๆ
12. คิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน จะได้รับการดูแล คุ้มครอง และปฎิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ดีเพียงใด
13. มีความตระหนักหรือมีความกังวล การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน
14. หากมีเหตุการละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการดูแลของกิจการดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคล
15. มีความตั้งใจที่จะขอใช้สิทธิ์ในการลบ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจการที่ได้ให้สิทธิในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร
16. รู้ว่ามี พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA หรือไม่
ดาวน์โหลดผลสำรวจได้ที่ 👉 : https://pdpathailand.info/present-survey-pdpa