วัตถุประสงค์ของสมาคม

  • การเป็นศูนย์รวมของบุคคล กลุ่ม ชมรม หรือองค์กรนิติบุคคลที่เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบ ผู้พัฒนาเครื่องมือและหรือผู้ให้บริการทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเป็นศูนย์กลางการประสานงานและสนับสนุนการทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
  • สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาชิก ตลอดจนบุคคลและองค์กรที่มีความสนใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
  • เป็นหน่วยงานที่ประกอบกิจการในการเป็นวิทยากรให้คำปรึกษา ประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้นตลอดจนพิจารณาคัดเลือก จัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
  • ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

นายอุดมธิปก ไพรเกษตร

นายกสมาคม

นายธีทัต ชวิศจินดา

อุปนายกและประธานฝ่ายวิชาการ

นายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

อุปนายกและประธานฝ่ายกฎหมาย

นายสุกฤษ โกยอัครเดช

เลขาธิการ และประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายทรงพล หนูบ้านเกาะ

กรรมการและนายทะเบียน

นางลาภิสรา แสงซื่อ

กรรมการและเหรัญญิก

นายรักติ ญวนกระโทก

กรรมการและประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

นายไผท โฆษจันทร

กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

นายณัฏฐ์ ธนวนกุล

กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

นางสาวมยุรี ชวนชม

กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวดวงดาว สำนองสุข

กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายยงยุทธ เจริญรัตน์

กรรมการและประธานฝ่ายกิจกรรม

นางสาวภรภัทร ปีติโชดินันที

กรรมการและประธานฝ่ายปฎิคม